big-K24-min

Faktura

STRONA GŁÓWNA >> Faktura

Faktura

Faktura to dokument sprzedaży, rodzaj rachunku zawierający szczegółowe dane o transakcji:

  • dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia
  • strony kupna-sprzedaży: dostawca i odbiorca
  • specyfikacja przedmiotu transakcji: nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość
  • dane do rozliczenia obowiązujących podatków
  • podsumowania cyframi i słownie
  • informacja o uzgodnionych terminach i formie zapłaty
  • informacje dodatkowe: sposób odbioru, miejsce dostawy i inne
  • podpisy uczestników transakcji (obecnie w Polsce nie wymagane)

Obowiązek dokumentacji operacji gospodarczych przy pomocy faktur, definiuje Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, która popularnie zwana jest „Ustawą o VAT”. Artykuł 106 ustęp 8 Ustawy o VAT stwierdza co następuje:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: 1) określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania; 2) może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności; 3) może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.

Na podstawie wyżej wymienionego przepisu, powstało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 25.05.2005 (Dziennik Ustaw nr 95 poz. 798). Rozdział 4 Rozporządzenia, zwanego popularnie „Rozporządzeniem fakturowym”, definiuje szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać,oraz sposób i okres ich przechowywania.

O tym piszemy