big-K24-min

Zmiana pkd online – jak dopisać pkd firmy? 

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Polska Klasyfikacja Działalności >> Zmiana pkd online – jak dopisać pkd firmy? 

Kod PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności, determinuje m.in. przynależność do określonych przepisów administracyjno-skarbowych i podatkowych. Umieszcza się go z tego względu na dużej liczbie dokumentów firmowych, takich jak np. umowy. PKD firmy można oczywiście zmienić, a dzięki cyfryzacji usług publicznych możliwa jest nawet zmiana pkd online. Jak dopisać pkd firmy w przypadku jednoosobowej działalności, spółek cywilnych i kapitałowych? 

Kogo dotyczy obowiązek posługiwania się kodami PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności ułatwia identyfikację firm pod kątem świadczonych przez nie usług i sprzedawanych towarów. Dzięki niej możliwe jest jednoznaczne przypisywanie ich konkretnym regulacjom prawnym. Każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a tym samym posiada wpis do CEIDG, jak również podmioty objęte obowiązkowym wpisem do KRS (m.in. spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje), ma obowiązek posługiwania się kodami PKD. 

Zmiana PKD i PKWiU 

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, jego profil działalności zmienia się, rozszerza i zawęża, co powoduje, że nierzadko przeprowadzana jest zmiana kodu PKD. Online, w ramach CEIDG, można jej nawet dokonać całkowicie przez Internet. Warunki zmiany PKD determinuje rodzaj podmiotu, któremu chce się zmienić kod. Inaczej dokonuje się zmiany PKD w jednoosobowej działalności gospodarczej, a inaczej w przypadku PKD spółki. Poniżej podpowiadamy, jak należy postąpić w każdym z możliwych przypadków.

Kiedy zgłosić zmianę profilu działalności? 

Niezależnie od formy prowadzenia działalności, zmianę PKD należy zgłosić w ciągu 7 dni od faktycznej zmiany profilu firmy, tj. zarejestrowania momentu, w którym nastąpiła. Jest to wystarczający czas na zmianę PKD – online i nie tylko. Jakie są możliwości s tym zakresie? 

Zmiana PKD online w CEIDG dla firm jednoosobowych

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej przy jej rejestracji w CEIDG podaje jeden kod PKD oznaczany jako główny oraz kody uzupełniające. Choć przy zakładaniu firmy można wpisać dowolną ich ilość, to zaleca się ograniczenie jej do minimum. Tym bardziej, że kod PKD jednoosobowej działalności gospodarczej można niemal w każdej chwili zaktualizować. Jak należy to zrobić?

Zmiana danych w CEIDG

Gdy w firmie zachodzi zmiana w zakresie PKD, zastosowanie ma wniosek o zmianę danych w rejestrze CEIDG. Dzięki niemu możliwa jest m.in. zmiana nazwy firmy, danych właściciela, informacji adresowych, a także zmiana PKD online. Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG można złożyć przez Internet korzystając z kreatora wniosków na stronie biznes GOV.

Wniosek uwierzytelnia się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym, a przy jego składaniu nie ponosi się żadnych kosztów. Usługa pozwala na jednoczesne zgłoszenie zmian do rejestru REGON, a także ZUS i US. Wcześniej należało ich dokonywać osobno. 

Fizyczna zmiana wpisu do CEIDG w urzędzie

Oczywiście, zmiana PKD online nie jest konieczna – można takiej dokonać także w urzędzie. Należy w tym celu udać się do najbliższego urzędu miasta lub gminy, do działu Ewidencji Działalności Gospodarczej. Lista Urzędów Miast

Jak zmienić kod PKD spółki? 

Kody PKD spółki ujmuje się w rejestrze spółki i Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak dopisać PKD firmy prowadzonej w postaci spółki? Zależy to od charakteru przewidywanej zmiany kodu. Jeśli nowy kod ma dotyczyć czynności wcześniej zdefiniowanych w umowie spółki, zmianie podlega tylko wpis w KRS. W Krajowym Rejestrze Sądowym można podać maksymalnie 10 kodów, w tym jeden dominujący. 

Czasem zachodzi jednak konieczność zmiany umowy spółki. Jest tak w przypadku, gdy ta rozszerza działalność o obszar, który nie wpisuje się w ramy przewidzianego w umowie spółki, a jednocześnie wymaga zmiany PKD. Choć obecnie wiele umów można zawierać online, ta dotycząca spółki musi być sporządzona fizycznie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania operacji od strony organizacyjnej, a często też kosztami np. obsługi prawnej.

Przy zmianie PKD należy czasem sporządzić aneks do umowy spółki uwzględniający nowe obszary jej działalności, czy też wykreślenie kodu PKD. Taki aneks podpisuje się, a następnie uwzględnia w tekście jednolitym umowy spółki. Aneks wraz z nowym tekstem jednolitym umowy spółki zgłasza się do KRS celem dokonania zmian we wpisie. 

Zmiana PKD spółki jawnej i partnerskiej 

W przypadku spółki jawnej i partnerskiej uchwałę zmian muszą podjąć wszyscy wspólnicy. To oni podpisują aneks do umowy spółki i sporządzają jednolity tekst umowy spółki, który zgłasza się do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Procedura zmiany w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej

Jak dopisać kod pkd w spółce komandytowej? W tym przypadku, konieczna będzie uchwała zmian zaakceptowana przez wszystkich wspólników i zmiana w statucie zawarta w formie Aktu Notarialnego. Podobnie będzie przy zmianie PKD spółki komandytowo-akcyjnej, z tą różnicą, że uchwałę zmian powinni zaakceptować wszyscy komplementariusze, ale nie wspólnicy. 

Jak dopisać pkd w spółkach z.o.o. i akcyjnej?

Zmiana umowy spółki w spółkach kapitałowych z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej następuje w formie uchwały zgromadzenia wspólników. Konieczne jest zawarcie jej w postaci Aktu Notarialnego. W zależności od stopnia istotności zmiany, musi być poparta przez ¾ uczestników zgromadzenia w przypadku zmian ważnych i ⅔ w przypadku zmian nieistotnych. 

Jak widać, nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie jak dopisać pkd firmy. Zależy to bowiem od formy prowadzenia działalności gospodarczej i wielu innych czynników, które mają znaczenie szczególnie w przypadku spółek. Zmiana pkd spółki wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku obowiązków formalnych i może generować koszty. Tylko w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek cywilnych możliwa jest zmiana pkd online. 

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *