big-K24-min

Ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy i przymierzasz się do inwestycji w rozwój firmy, pomyśl o dotacji z Urzędu Pracy. Jest to świetny pomysł na zdobycie dodatkowych pieniędzy, pozwalających poszerzyć prowadzoną działalność. Poniżej kilka praktycznych rad, jak zdobyć taką dotację.

Możliwość ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy reguluje art. 46, ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach Rynku Pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ile wynosi wysokość refundacji?

To same ustawy i rozporządzenia informują zarazem, że Starosta ze środków Funduszy Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w wysokości, która nie przekracza 6-krotnej wartości przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że przedsiębiorca może otrzymać nawet 20 000 złotych dodatkowych środków na stworzenie nowego miejsca pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach jednego wniosku możesz ubiegać się o refundację nawet 5 stanowisk, możesz otrzymać niebagatelną kwotę ponad 100 000 złotych.

Kto może otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się przedsiębiorca, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła oraz producent rolny.

Oczywiście nie jest tak, że każdy przedsiębiorca otrzyma dotację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. W końcu dostępność środków z Funduszu Pracy jest ograniczona. Dlatego też, by móc ubiegać się o dofinansowanie, koniecznością jest spełnienie kilku warunków.

O refundację z UP może ubiegać się przedsiębiorca, który:

 • nie zredukował wymiaru czasu pracownika i nie rozwiązał z nim umowy o pracę w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku (do tego okresu nie zalicza się okresu zawieszenia działalności),
 • ma uregulowane zobowiązania cywilnoprawne,
 • ma uregulowane płatności w zakresie danin publicznych (np. podatki),
 • nie był karany za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Ponadto bardzo ważne jest, by przedsiębiorca starający się o refundację stanowiska pracy posiadał odpowiedni stan zatrudnienia w firmie, a więc: minimum dwa pełne etaty (mogą stanowić sumę etatów cząstkowych).

Maksymalnie można ubiegać się o doposażenie 5 stanowisk pracy, aczkolwiek liczba ta nie może być większa niż 50% liczby pracowników aktualnie zatrudnionych u przedsiębiorcy.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie nowego stanowiska pracy jest prawidłowo wypełniony wniosek. Ponadto należy do niego dołączyć komplet dokumentów, bez których podania nawet nie będą brane pod uwagę.

Przygotuj zatem:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
 • zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych za ostatni rok lub ewentualnym zadłużeniu (ważne 3 miesiące),
 • bilans zysków i strat (przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość) lub roczne rozliczenie podatkowe (pozostali przedsiębiorcy) – za 3 lata obrotowe,
 • zaświadczenia potwierdzające oraz oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w przypadku otrzymania pomocy de minimis,
 • uzupełniony formularz informacji podawany w przypadku  ubiegania się o pomoc de minimis (bazując na Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

Obowiązki pracodawcy w związku z otrzymaną dotacją z UP

Nie jest tak, że po otrzymaniu dotacji z UP można w dowolnym momencie zwolnić zatrudnionych pracowników. By refundacja była bezzwrotna koniecznością jest dopełnienie warunków umowy.

Przedsiębiorca musi:

 • zatrudnić na stworzonym stanowisku pracy osobę bezrobotną skierowaną przez UP na okres co najmniej 24 miesięcy,
 • utrzymać stworzone stanowiska pracy przez okres 2 lat,
 • złożyć rozliczenie w postaci wydatków poniesionych na zakup sprzętu (ma na to 30 dni).

Gdy warunki umowy nie zostaną dopełnione, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania zwrócić wartość refundacji łącznie z odsetkami.

Więcej porad znajdziesz na blogu: firma.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *