big-K24-min

Wiążąca Informacja Składkowa a rozliczenie VAT

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Wiążąca Informacja Składkowa a rozliczenie VAT

Pewność co do właściwej stawki VAT dla określonych towarów lub usług jest w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej niezwykle istotną kwestią. W tym zakresie przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne narzędzia takie jak Wiążąca Informacja Składkowa (WIS).

Wiążąca Informacja Składkowa – co to takiego?

Wiążąca Informacja Składkowa jest oficjalną decyzją administracyjną, którą wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja ta wydawana jest na podstawie rozporządzenia wykonawczego. Podstawową funkcją WIS jest określenie, która stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla konkretnych towarów i usług, jakie wskazał przedsiębiorca. Wiążąca informacja Skarbowa wprowadzona została 1 listopada 2019 r. Prawomocność uzyskała 1 lipca 2020 r., co oznacza, że właśnie od tego dnia możliwe stało się składanie wniosków o WIS. Dzięki tej instytucji możliwe jest uzyskanie z wyprzedzeniem informacji dotyczących zmian w opodatkowaniu towarów i usług. Jeżeli stawka VAT zastosowana przez podatnika jest zgodna z WIS, wówczas organ podatkowy nie ma prawa jej zakwestionować.

Wiążąca Informacja Składkowa – do czego jest potrzebna przedsiębiorcy?

Sprawy dotyczące ustalenia stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi budzą w praktyce sporo wątpliwości. W przypadku zastosowania nieodpowiedniej stawki podatnik musi się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Omawiana instytucja działa w ten sposób, że to  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiada za sklasyfikowanie stawki, która stanowi przedmiot wniosku złożonego przez przedsiębiorcę – podatnik nie musi już tego robić. Przy tej okazji warto jednak nadmienić, że zakres wykorzystywania Wiążącej Informacji Składkowej jest znacznie szerszy. Otóż we wniosku o wydanie WIS podatnik ma prawo zwrócić się z żądaniem sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (art. 42b ust. 4 ustawy o VAT). Jest to więc równoznaczne z zastosowaniem Wiążącej Informacji Składkowej do określenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego czy ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej, czy stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

W tym miejscu wypada przypomnieć, iż przedmiotem wniosku o wydanie WIS może być tylko jedna usługa lub tylko jeden towar – tak stanowi art. 42b ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT. Nie istnieje zatem opcja złożenia wniosku odnoszącego się do dwóch lub więcej usług czy towarów, aczkolwiek ustawodawca przewidział możliwość polegającą na złożeniu wniosku o wydanie WIS odnoszącego się do towarów lub usług składających się – w opinii podatnika – razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Składkowa

W celu uzyskania WIS konieczne jest złożenie wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji Składkowej. Jeżeli chodzi o formę wniosku, to od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje w tym zakresie zmieniony stan prawny. W związku z tym wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Składkowej. W takowym podaniu muszą się znaleźć dane identyfikacyjne podatnika, a ponadto opis konkretnego towaru lub usługi i klasyfikacja tego towaru albo usługi. Od 1 lipca 2023 r. nie są pobierane opłaty za złożenie wniosku o wydanie WIS, ale przedsiębiorca będzie musiał ponieść opłaty, jeśli niezbędne okaże się przeprowadzenie badań i analiz potrzebnych do prawidłowego sklasyfikowania towaru lub usługi pod kątem stawki VAT.

Kto może wnioskować o wydanie Wiążącej Informacji Składkowej?

W myśl przepisów obowiązujących od 1 lipca 2023 r. z wnioskiem o wydanie WIS mogą wystąpić następujące podmioty:

  • podatnicy, którzy posiadają NIP,
  • podatnicy inni niż wskazani powyżej, którzy dokonują lub zamierzają dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług,
  • zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie, który ma wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym,
  • podmioty publiczne w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane albo usługi.

Wiążąca Informacja Składkowa – jak długo jest ważna?

Wiążąca Informacja Składkowa jest wydawana na 5 lat, licząc od dnia, który następuje po dniu jej doręczenia do dnia: 

  • doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS lub
  • poprzedzającego dzień wygaśnięcia albo
  • upływu okresu, na jaki została wydana.

WIS może też wygasnąć w sytuacji, kiedy w przepisach podatkowych nastąpią zmiany.

Udostępnij ten artykuł:
Marysia Janik
Marysia Janik
Artykuły: 40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *