big-K24-min

Kalkulator odsetek ustawowych

STRONA GŁÓWNA >> Kalkulator odsetek ustawowych
Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych – najważniejsze informacje

Kalkulator odsetek ustawowych stanowi przydatne narzędzie do obliczenia kwoty odsetek naliczanych od zaległych zobowiązań. Aby skorzystać z tego narzędzia w sposób właściwy, niezbędne jest uwzględnienie rzeczywistego terminu zapłaty oraz konkretnej daty, do której mają być wyliczone odsetki, a także sumy zaległego zobowiązania. Kalkulator ten operuje zgodnie z wysokością odsetek ustawowych, ustalaną przez Radę Ministrów na podstawie obowiązujących przepisów.

Jak dokładnie działa kalkulator odsetek ustawowych?

Jak działa nasz kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie? Narzędzie to dokonuje obliczeń odsetek od kwoty zaległego zobowiązania, biorąc pod uwagę termin zapłaty. W przypadku, gdy dzień płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się na pierwszy następny dzień roboczy, który nie jest dniem wolnym od pracy. Natomiast jeśli termin ten przypada na inny dzień wolny od pracy, tak jak sobota, nie ulega zmianie. Odsetki od zaległych płatności naliczane są za każdy dzień zwłoki, począwszy od dnia następującego po pierwotnie ustalonym terminie płatności.

Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 7% w skali roku, a ich wysokość jest ustalana przez Radę Ministrów na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Aby prawidłowo obliczyć kwotę należnych odsetek ustawowych, należy podać:

  • Kwotę zaległego zobowiązania – czyli sumę, która nie została uregulowana w ustalonym terminie płatności.
  • Termin, do którego należało uiścić zobowiązaną kwotę – jest to pierwotnie ustalony termin płatności.
  • Datę, na którą mają zostać wyliczone odsetki – jest to dzień, do którego chcemy obliczyć odsetki za zwłokę.

Pomocne przykłady obliczeń

Przykład 1

Przyjmijmy, że firma XYZ wysłała fakturę na kwotę 5 000 złotych do swojego klienta z terminem płatności do 10 października 2023 roku. Niestety, klient nie uiścił płatności w terminie i zdecydował się zapłacić dopiero 25 października 2023 roku. Chcemy obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od 11 października (pierwszego dnia po terminie płatności) do 25 października 2023 roku.

Kwota zaległego zobowiązania: 5000 zł

Termin, do którego należało uiścić zobowiązaną kwotę: 10 października 2023 roku

Data, na którą mają zostać wyliczone odsetki: 25 października 2023 roku

Termin płatności przypadał na dzień roboczy, więc nie ma potrzeby przesuwania terminu płatności. Obliczmy odsetki ustawowe za 15 dni zwłoki (od 11 października do 25 października).

Formuła obliczeń odsetek ustawowych:

Odsetki=Kwota zaległego zobowiązania×Stopa odsetek×Liczba dni zwłoki/365

W Polsce obecnie stopa odsetek ustawowych wynosi 7% w skali roku.

Odsetki=5000 zł×0.07×15/365=20,41 zł

Zatem odsetki ustawowe za zwłokę wyniosą 20,41 złotych. Razem z główną kwotą (5000 zł) klient będzie musiał zapłacić 5020,41 złotych do 25 października 2023 roku.

Przykład 2

Załóżmy, że firma ABC wysłała fakturę na kwotę 8 500 złotych do swojego klienta z terminem płatności do 5 listopada 2023 roku. Niestety, klient nie uiścił płatności w terminie i zdecydował się zapłacić dopiero 20 listopada 2023 roku. Chcemy obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od 6 listopada (pierwszego dnia po terminie płatności) do 20 listopada 2023 roku.

Kwota zaległego zobowiązania: 8500 zł

Termin, do którego należało uiścić zobowiązaną kwotę: 5 listopada 2023 roku

Data, na którą mają zostać wyliczone odsetki: 20 listopada 2023 roku

Termin płatności przypadał na dzień roboczy, więc nie ma potrzeby przesuwania terminu płatności. Obliczmy odsetki ustawowe za 15 dni zwłoki (od 6 listopada do 20 listopada).

Formuła obliczeń odsetek ustawowych:

Odsetki=Kwota zaległego zobowiązania×Stopa odsetek×Liczba dni zwłoki/365

W Polsce obecnie stopa odsetek ustawowych wynosi 7% w skali roku.

Odsetki=8500 zł×0.07×15/365=30,34 zł

Zatem odsetki ustawowe za zwłokę wyniosą 30,34 złotych. Razem z główną kwotą (8500 zł) klient będzie musiał zapłacić 8530,34 złotych do 20 listopada 2023 roku.