big-K24-min

Kto skorzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2024 roku?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Kto skorzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2024 roku?

Podatnicy, którzy chcieliby korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, muszą pamiętać o spełnieniu  kilku istotnych warunków. Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma wartość sprzedaży – w ciągu roku nie wolno przekroczyć określonych limitów. Jak kwestia ta będzie wyglądać w 2024 roku?

Podmiotowe zwolnienie z VAT – na jakich zasadach się odbywa?

Przedsiębiorcy, którzy działalność gospodarczą prowadzą w sposób zorganizowany i ciągły, są co do zasady objęci obowiązkiem VAT. Ze zwolnienia z podatku od towarów i usług mogą skorzystać w określonych sytuacjach, a mianowicie wtedy, kiedy wartość dokonanej przez nich sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Przy wyznaczaniu tego limitu nie są uwzględniane:

 • kwota podatku,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość niepodlegające opodatkowaniu podatkiem na terytorium Polski,
 • sprzedaż na odległość towarów importowanych niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju,
 • odpłatna dostawa towarów, które na mocy obowiązujących przepisów o podatku dochodowym podatnik zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT – przy czym od tej zasady istnieją wyjątki, a mianowicie:

– transakcje mające związek z nieruchomościami,

– usługi ubezpieczeniowe,

– usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy o VAT.

Powyższe czynności nie mogą mieć jednak charakteru transakcji pomocniczych.

Jak zapowiedziało jeszcze w 2022 r. Ministerstwo Finansów, do końca 2024 r. nie jest przewidywane podwyższenie limitu wartości sprzedaży 200 tys. zł, który uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Taka informacja została przekazana w dniu 7 grudnia 2022 r. przez ówczesnego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia jako odpowiedź na interpelację poselską nr 37406.

Czy podmiotowe zwolnienie z VAT jest obowiązkowe?

Chcąc skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, podatnik nie musi w tym celu składać wniosku, ponieważ zwolnienie znajduje zastosowanie z mocy prawa. Przedsiębiorca może jednak z niego zrezygnować. Wówczas zobligowany jest zawiadomić na piśmie naczelnika US o takowym zamiarze. Musi to uczynić przed początkiem miesiąca, w którym następuje rezygnacja ze zwolnienia. Warto w tym miejscu przypomnieć także o tym, że w sytuacji, kiedy wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy 200 tys. zł, to zwolnienie niejako z automatu traci moc, począwszy od czynności, która spowodowała przekroczenie powyższej kwoty. Kolejna istotna rzecz to taka, że jeśli przedsiębiorca utraciła prawo do zwolnienia wskutek przekroczenia limitu lub sam z tego zwolnienia zrezygnował, może ponownie z niego skorzystać – ale nie wcześniej aniżeli przed upływem roku, licząc od końca roku, w którym doszło do utraty prawa do zwolnienia albo rezygnacji z niego. 

Czy na limit zwolnienia VAT wpływ ma korekta sprzedaży?

Konieczność skorygowania podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży pojawia się w pewnych okolicznościach. Art. 29a ust. 10 ustawy o VAT stanowi, iż podstawę opodatkowania obniża się o:

 • kwoty opustów i obniżek cen, jakie zostały udzielone po dokonaniu sprzedaży,
 • wartość zwróconych towarów i opakowań, przy czym trzeba tu pamiętać o zastrzeżeniach wynikających z ust. 11 i 12,
 • całość lub część zapłaty, która została zwrócona kupującemu przed dokonaniem sprzedaży, o ile sprzedaż ta nie doszła do skutku,
 • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Korekta jest dokonywana w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej. Wątpliwości co do tego, czy skutkuje ona niejako przywróceniem prawa do podmiotowego zwolnienia z VAT, rozwiewa interpretacja Dyrektora KIS z 12 stycznia 2021 roku (nr 0114-KDIP1-3.4012.615.2020.2.KK). Jak można w niej przeczytać, późniejszy zwrot towarów mający miejsce już po przekroczeniu kwoty 200 tys. zł nie wpływa na obowiązek rejestracji jako czynnego podatnika podatku VAT.

Kiedy nie stosuje się podmiotowego zwolnienia z VAT?

Podmiotowego zwolnienia z VAT nie stosuje się w przypadku podatników, którzy:

 • nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.
 • świadczą usługi:

– prawnicze,

– jubilerskie,

– w obszarze ściągania długów,

– w zakresie doradztwa – z pewnymi wyjątkami jak np. doradztwo rolnicze,

 • dokonują dostaw:

– towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i aut osobowych,

– budynków, budowli lub ich części w określonych sytuacjach,

– terenów budowlanych,

            – nowych środków transportu,

– hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli,

– niektórych towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, np. urządzeń elektrycznych.

Udostępnij ten artykuł:
Marysia Janik
Marysia Janik
Artykuły: 30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *