big-K24-min

Podatek od umowy o dzieło

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> KSeF - Krajowy System e-Faktur >> Podatek od umowy o dzieło

Podatek od umowy o dzieło musi zostać wpłacony przez zleceniodawcę w formie zaliczek na poczet rozliczenia umowy lub przekazania dzieła. To kwestia ważna zarówno z punktu widzenia wykonawcy, jak i przedsiębiorcy zlecającego dzieło. Sprawdź, ile wynosi i jak prawidłowo odprowadzić podatek od umowy o dzieło!

Kiedy można podpisać umowę o dzieło?

Umowa o dzieło to popularna forma zlecania zamówień. Niskie podatkowanie i prosta forma zachęcają do tego typu rozliczeń zarówno przedsiębiorców, jak i zleceniobiorców. Należy jednak pamiętać, że prawo do podpisania umowy o dzieło przysługuje tylko w określonych przypadkach. Jeśli czynności podejmowane przez wykonawcę nie spełniają tych warunków, konieczne może być zawarcie umowy zlecenia lub umowy o pracę.

Na podstawie umowy o dzieło zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła – materialnego lub niematerialnego. Rozliczeniu podlega określony efekt, niezależnie od starań czy innych czynności podejmowanych w celu realizacji dzieła. Zleceniodawca natomiast ma obowiązek zapłacić podatek od umowy o dzieło.

Jednym z najważniejszych kryteriów umowy o dzieło (w odróżnieniu np. od umowy zlecenia) jest charakter dzieła – jednorazowy, indywidualny i konkretny. Nie występuje powtarzalność świadczenia.

Na podstawie umowy o dzieło zlecający zobowiązuje się do zapłacenia określonego w niej wynagrodzenia. Moment zapłaty staje się momentem oddania dzieła. Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby w umowie określić więcej niż jeden termin płatności wynagrodzenia – na przykład, gdy realizacja dzieła przebiega etapami.

 

Podatek od umowy o dzieło

Niezależnie od tego, czy zamówienie ma charakter jednorazowy, czy cykliczny, płatnik ma obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od umowy o dzieło. Nie podlega ona jednak ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, dlatego płatnik nie musi zgłaszać do nich zleceniobiorcy. Ma natomiast obowiązek złożyć w ZUS formularz RUD, w którym wykazuje umowę o dzieło – ma na to 7 dni od jej zawarcia.

Inaczej jest w przypadku zawarcia umowy o dzieło z własnym pracownikiem. Płatnik nie zgłasza wtedy zleceniobiorcy do ZUS. Na podstawie wymiaru składek ujmuje przychód ze stosunku pracy oraz z umowy o dzieło, a następnie oblicza składkę na ubezpieczenie społeczne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza osobno dla każdej umowy.

Stawka podatku dochodowego od umowy o dzieło wynosi 12%. Na wniosek zleceniobiorcy płatnik może zastosować stawkę 32% (jeśli wykonawca przewiduje, że jego przychód przekroczy limit dla stawki 12%).

Podstawą obliczenia podatku dochodowego od umowy o dzieło jest przychód pomniejszony o 20% kosztów uzyskania przychodu. W przypadku twórców wykorzystujących prawa autorskie, jeśli dzieło dotyczy przedmiotu uprawniającego do zastosowania tego rodzaju kosztów, koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%. Przy czym łączny limit rozliczenia 50% kosztów nie może przekraczać 120 000 zł.

Zaliczkę na podatek od umowy o dzieło należy przekazać na konto urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Po zakończeniu roku płatnik wystawia zleceniobiorcy informację PIT-11, wykazując umowy o dzieło w wierszu 6 pola 54-57. Do urzędu skarbowego przekazuje deklarację PIT-R4.

 

Podatek od umowy o dzieło na małe kwoty

Umowa o dzieło zawarta z osobą niepozostającą z płatnikiem w stosunku pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na innych zasadach, jeśli kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł. W takim wypadku zleceniodawca pobiera zryczałtowany podatek, który wpłaca na konto urzędu skarbowego. Nie wystawia wykonawcy PIT-11. Ma natomiast obowiązek przekazać do urzędu informację o pobranym podatku na elektronicznym druku PIT-8AR, w terminie do końca stycznia za rok poprzedni.

W przypadku umów o dzieło na kwoty poniżej 200 zł nie stosuje się żadnych kosztów podatkowych – niezależnie od rodzaju wykonywanej czynności.

 

Rozliczenie roczne zleceniobiorcy

Przychody osiągane na podstawie umowy o dzieło należy wykazać w deklaracji podatkowej PIT-37 lub PIT-36. Przy czym osiągnięcie w danym roku jakichkolwiek przychodów bez pośrednictwa płatnika wymaga rozliczenia na druku PIT-36. Wykonawca wypełnia formularz na podstawie uzyskanych PIT-11. Co istotne, ma prawo do wykazania innych kwot uzyskania przychodów niż te, które zostały uwzględnione przez zleceniodawcę. Bierze jednak pełną odpowiedzialność za prawidłowość złożonego przez siebie rozliczenia rocznego.

Udostępnij ten artykuł:
Lavormedia
Lavormedia
Artykuły: 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *