big-K24-min

Zmiany dotyczące wystawiania faktur w 2014 roku

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> Zmiany dotyczące wystawiania faktur w 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku wchodzą w życie nowo dodane do ustawy o podatku od towarów i usług, czyli do ustawy o VAT, przepisy art. 106a-106q. Tym samym przestaje obowiązywać dotychczas regulujące terminy i tryb wystawiania faktur, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nowa ustawa o VAT 2014 wprowadzi zmiany przede wszystkim w zakresie terminów wystawiania faktur.

Terminy wystawiania dokumentów VAT

Faktura VAT 2014 będzie wystawiana na zupełnie innych niż dotychczas zasadach. Nowy art. 106i ust. 1 ustawy o VAT przewiduje, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana została dostawa towaru lub wykonana została usługa, dokumentowane fakturą VAT. Zarówno faktury VAT, jak i faktury zaliczkowe będą wystawiane w takim trybie. Nowa ustawa o VAT 2014 wskazuje, że w przypadku faktur zaliczkowych będzie trzeba je wystawić najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Przypomnijmy, że obecnie podatnik dokonujący dostawy towaru lub świadczenia usług ma obowiązek wystawienia faktury w terminie do 7 dni od zrealizowania tychże czynności.

Wyjątki od reguły

Nie wszystkie faktury będą wystawiane w wyżej wymienionym terminie. Faktura VAT 2014 zgodnie z art. 106i ust. 3-5, będzie musiała zostać wystawiona wcześniej lub później, jeśli będzie dokumentowała:
• Świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych – przedsiębiorca wystawi fakturę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi,
• Dostawę książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych – przedsiębiorca zobowiązany będzie do wystawienia faktury nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wydania towarów,
• Drukowanie książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług – przedsiębiorca zobowiązany będzie do wystawienia faktury nie później niż w ciągu 90 dni od dnia wykonania czynności.
• Dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw – przedsiębiorca wystawi fakturę nie później niż w ciągu 120 dni od pierwszego wydania towarów.
• Braku zwrotu przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją – faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania, a jeśli termin ten nie został określony – nie później niż 60 dnia od wydania opakowania.

Wcześniejsze fakturowanie

Fakturę VAT 2014 będzie można wystawić wcześniej, niż wskazują na to przedstawione powyżej terminy. Art. 106i ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług informuje jednocześnie, że fakturowanie nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi bądź otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Przed 30 dniem będzie można wystawić fakturę w przypadku:
• usług, w związku ze świadczeniem których ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń, w tym usług ciągłych z płatnościami rzadszymi niż rok,
• dostaw towarów, dla których ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń,
• dostaw i usług, dla których nie należy dokumentować fakturą otrzymanych zaliczek.

Wyjątkiem od reguły są wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, gdzie fakturę przedsiębiorca może wystawić wyłącznie nie wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem dostawy.

Brak faktur zbiorczych

W 2013 roku przedsiębiorcy mieli możliwość dokumentowania dostaw dla jednego klienta na podstawie faktur zbiorczych. Nowe przepisy o VAT 2014 nie uwzględniają możliwości wystawienia takiej faktury, ale umożliwiają dokumentowanie na podstawie jednej faktury sprzedaży dokonanej w ciągu miesiąca na rzecz jednego kontrahenta. Można więc uznać, że będzie ona spełniała rolę obecnie znajdującej się w obiegu faktury zbiorczej.

Więcej informacji na temat faktur zbiorczych w 2014 znajdą Państwo na naszym blogu – warto też sprawdzić nasz program do faktur.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *