big-K24-min

Zmiany w VAT w kontekście importu usług

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Zmiany w VAT w kontekście importu usług

Import usług i dostawa towarów z zagranicy to transakcje, które generują obowiązki w zakresie podatku VAT po stronie importera i eksportera zagranicznego. Jeśli podatnikiem podatku VAT jest nabywca, a więc przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, musi on rozliczyć import zgodnie z istniejącymi zasadami rozliczeń. Ulegną one zmianie o 1 stycznia 2014 roku.

Dotychczasowe zasady rozliczeń

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT pod pojęciem importu usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonywania których podatnikiem jest usługobiorca. Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wskazuje, że podatnikiem przy imporcie usług świadczonych przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest usługobiorca. Przy importowaniu usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega kwota, którą usługobiorca jest zobowiązany zapłacić.

Zasadniczo, obowiązek podatkowy przy imporcie usług powstaje w tych samych terminach, co w przypadku usług krajowych, czyli z chwilą wykonania usługi, chyba że świadczenie usług powinno zostać potwierdzone fakturą – to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu od dnia wykonania usługi.

Wystawiając faktury warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, takich jak nasz program do faktur, który jest cały czas rozwijany i aktualizowany.

Powstanie obowiązku podatkowego od 2014 roku

W przypadku importu usług nabywanych przez podatnika podatku od towarów i usług w 2014 roku, bez względu na to, na jakich zasadach usługa ta byłaby rozliczana w sytuacji czynności krajowej, będzie istniała konieczność zastosowania zasad ogólnych powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstanie więc z chwilą dokonania usługi. Z kolei, w przypadku usług, dla których w związku z ich świadczeniem, ustalane są kolejno następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Inne zasady obejmują rozliczanie podatku VAT usług świadczonych w trybie ciągłym, przez okres dłuższy niż rok. Jeśli w danym roku podatkowym nie upływają terminu rozliczeń lub płatności za takie usługi, będzie się uznawało je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, aż do czasu, kiedy świadczenie takich usług ostatecznie się zakończy.

Wyjątki od reguły

Jeśli dojdzie do świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z istniejącym prawem podatkowym, obowiązek podatkowy w ich imporcie powstanie w okresie otrzymania całości lub części zapłaty, a nie w momencie ich świadczenia. Obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych nadal będzie powstawał w dacie wystawienia faktury, tak jak dotychczas.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *