big-K24-min

Zwrot VAT z deklaracji złożonej po terminie – czy jest możliwy?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Zwrot VAT z deklaracji złożonej po terminie – czy jest możliwy?

Zwrot VAT z deklaracji złożonej po terminie jest możliwy, jednak przedsiębiorca musi liczyć się z konsekwencjami swojego spóźnienia. Sprawdź, jak nieterminowe rozliczenie wpływa na datę spodziewanego przelewu z urzędu skarbowego.

Terminy złożenia deklaracji VAT

Składanie deklaracji VAT jest jednym z podstawowych obowiązków czynnych podatników VAT. Obecnie przedsiębiorcy dokonują rozliczenia w pliku JPK_V7. Zasadniczo deklarację należy składać za okresy miesięczne – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które dokonywane jest rozliczenie.

Kwartale rozliczanie VAT jest możliwe u:

  • Małych podatników rozliczających się metodą kasową,
  • Małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej (po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego),
  • Podatnicy rozliczający ryczałt od dochodów spółek, jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 4 mln euro w przeliczeniu na polską walutę.

W powyższych przypadkach podatnicy składają deklarację do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który dokonują rozliczenia. Przy czym ta metoda składania deklaracji nie jest możliwa m.in. przez pierwsze 12 miesięcy od zarejestrowania do VAT. Z kolei w art. 99 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymieniono pozostałe przypadki, w których podatnik nie może rozliczać się za okresy kwartalne.

Spóźnienie ze złożeniem deklaracji VAT

W ustaleniu odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest zwrot VAT z deklaracji złożonej po terminie, należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące terminów prawa materialnego. W przeciwieństwie do terminów procesowych, terminy prawa materialnego nie mogą zostać przywrócone. Właśnie takim terminem jest termin złożenia deklaracji VAT.

W odniesieniu do deklaracji VAT nie ma zastosowania instytucja przywrócenia terminu, o której mówi art. 162 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Spóźnialski przedsiębiorca może złożyć do naczelnika urzędu skarbowego tzw. czynny żal. Nie przywróci on terminu złożenia deklaracji VAT, ale może uchronić firmę przed konsekwencjami za takie uchybienie.

Czy otrzymam zwrot VAT z deklaracji złożonej po terminie?

Podatnik uzyska zwrot VAT z deklaracji złożonej po terminie. Jeśli wykazał w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i wnioskował o zwrot nadpłaty na rachunek firmy, otrzyma pieniądze z urzędu skarbowego. Spóźnienie ze złożeniem deklaracji nie ma wpływu na samo prawo do uzyskania zwrotu.

Wpłynie jednak na termin, w którym taki zwrot trafi na konto bankowe przedsiębiorcy. Co do zasady urząd ma 60 dni na przelanie podatnikowi kwoty nadpłaty. W wyjątkowych przypadkach termin ten może się wydłużyć do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego bądź kontroli celno-skarbowej. Jeśli po zakończeniu takiej kontroli okaże się, że podatnik miał prawo do wykazanego w deklaracji zwrotu, urząd przeleje zwrot wraz z odsetkami za zwłokę.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, zwrot nadpłaty podatku następuje w ciągu 60 dni od złożenia przez podatnika rozliczenia. Oznacza to, że spóźnienie z przekazaniem deklaracji skutkuje wydłużeniem terminu na zwrot.

Z powyższego wynika, iż zwrot VAT z deklaracji złożonej po terminie jest jak najbardziej możliwy. Samo spóźnienie nie wpływa na prawo do zwroty. Wydłuża jednak termin jego wypłacenia odpowiednio o ilość dni, które upłynęły od obowiązującego terminu złożenia deklaracji.

Zwrot VAT z deklaracji złożonej po terminie a konsekwencje spóźnienia Podatnik, który spóźni się ze złożeniem deklaracji VAT, musi też liczyć się z innymi konsekwencjami. Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego przedsiębiorca, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo nawet obu tym karom łącznie.

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 47

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *