big-K24-min

Kalendarz podatnika

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Kalendarz podatnika

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, pracujący w firmie jednoosobowej lub zatrudniający pracowników ma wobec różnych instytucji wiele obowiązków, które musi wypełnić w ściśle określonych przepisami terminach. Niedopełnienie ich zazwyczaj oznacza surowe kary pieniężne, a nawet pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, dlatego znajomość kalendarza to jeden z najważniejszych elementów dobrze prowadzonej firmy.

Istnieje kilka znaczących terminów, które powinny zostać zapamiętane lub odnotowane w kalendarzu.

5 dzień miesiąca

 • Jest to ostateczny termin rozliczenia się z ZUS-em wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz jednostek pomocniczych. Instytucje te są zobowiązane do odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

7 dzień miesiąca

 • To dzień, w którym obowiązkowo trzeba zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy CIT, jaki został pobrany od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku.
 •  Jest to także termin składania deklaracji i wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, które nie mają siedziby na terenie Polski.
 • W tym dniu mają obowiązek rozliczyć się osoby opierające swoją działalność na karcie podatkowej, dokonując wpłaty stosownej zaliczki.

10 dzień miesiąca

 • Jest to ostateczny termin rozliczenia składek z ZUS-em przez osoby opłacające je tylko za siebie. Wymagane jest opłacenie składek, w tym także na Fundusz Pracy oraz złożenie deklaracji ZUS DRA w przypadku jakichkolwiek zmian w rozliczeniu.
 • Jest to również ostateczny termin przekazania sprawozdań do systemu INTRASTAT, obejmujących podlegające obciążeniu podatkiem VAT transakcje wewnątrzwspólnotowe za miesiąc poprzedni.

15 dzień miesiąca

 • W tym dniu ostatecznie muszą opłacić wszystkie należne składki ZUS ci pracodawcy, którzy zatrudniają jakichkolwiek pracowników.
 • Jest to również termin ostateczny opłacania przez osoby prawne oraz jednostki nieposiadające takiej osobowości, podatku od nieruchomości za dany miesiąc.
 • Do połowy miesiąca osoby prawne i nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne są też zobowiązane do zapłacenia raty podatku leśnego.
 • Jest to ostateczny termin złożenia drukowanego podsumowania dokonywanych w poprzednim miesiącu transakcji wewnątrzwspólnotowych.

20 dzień miesiąca

 • Jest to ostateczny termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy CIT za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne i prawne.
 • W tym dniu należy ostatecznie dokonać wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Rozliczenie dotyczy zarówno podatku liniowego, jak i zasad ogólnych.
 • Jest to również ostateczny termin opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.
 • Jest to ostateczny termin dokonywania wpłat na rzecz PFRON za poprzedni miesiąc.

25 dzień miesiąca

 • To ostateczny termin rozliczenia za poprzedni miesiąc podatku od towarów i usług – wpłata zaliczki za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.
 • W maju w tym dniu mija termin rozliczenia podatku od towarów i usług przez osoby składające deklaracje kwartalne VAT-7D za II kwartał bieżącego roku.
 • W tym dniu mija termin rozliczenia podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc. Konieczne jest także złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
 • Jest to ostateczny termin złożenia elektronicznego podsumowania dokonywanych w poprzednim miesiącu transakcji wewnątrzwspólnotowych.

28 dzień miesiąca

 • W lutym jest to termin przekazania pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu deklaracji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

30 (31) dzień miesiąca

 • W styczniu – termin przekazania do ZUS deklaracji ZUS IWA jako informacji do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 • W styczniu obowiązuje złożenie deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-16A, PIT-4R, PIT-8AR.
 • W kwietniu mija ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym, złożenie deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

W codziennej pracy w firmie warto wykorzystywać sprawdzone rozwiązania, takie jak program do fakturowania

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *