big-K24-min

Kalkulator wynagrodzeń

STRONA GŁÓWNA >> Kalkulator wynagrodzeń
Kalkulator wynagrodzeń
%
Kwota netto:
Kwota brutto:
Całkowity koszt wynagrodzenia:
Podatek do zapłaty:
Podstawa opodatkowania:
Koszty uzyskania przychodu:
Ulga podatkowa:
Podatek naliczony:
Ubezpieczenie społeczne:
Ubezpieczenie Emerytalne (pracownik):
Ubezpieczenie Rentowe (pracownik):
Ubezpieczenie Chorobowe (pracownik):
Suma składek (dziełobiorcy):
Ubezpieczenie Emerytalne (pracodawca):
Ubezpieczenie Rentowe (pracodawca):
Ubezpieczenie Wypadkowe (pracodawca):
Suma składek (dziełodawcy):
Ubezpieczenie Zdrowotne:
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego:
Składka zdrowotna 9%:
Ubezpieczenie Fundusz Pracy (pracodawca):
Ubezpieczenie FGSP (pracodawca):
Pracownicze plany kapitałowe (suma):
PPK pracownik:
PPK pracodawca:

Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Precyzyjne Obliczenia Brutto-Netto dla Pracownika

Kalkulator brutto-netto to niezastąpione narzędzie, które pozwala w prosty sposób poznać pełny obraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. Dzięki niemu, każdy pracodawca może błyskawicznie obliczyć wysokość podatku oraz składek ZUS od określonego wynagrodzenia brutto. Kalkulator ten uwzględnia wszystkie aspekty – od podstawowych kosztów uzyskania przychodu, przez ulgę podatkową, po szczegóły dotyczące Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Odkryj pełny zakres kosztów, jakie pracodawca będzie musiał ponieść w 2023 roku.

Jak dokładnie działa kalkulator wynagrodzeń w 2023 roku? Pozwala on na oszacowanie podatku dochodowego, który należy odprowadzić od wynagrodzenia pracownika, obliczyć odpowiednie składki ZUS oraz określić ostateczną kwotę, którą pracownik otrzyma na rękę (wynagrodzenie netto). Kalkulator płac nie tylko przelicza brutto na netto i netto na brutto, ale także uwzględnia wszystkie koszty zatrudnienia pracownika.

Wynagrodzenie brutto to kwota wynagrodzenia zawierająca podatek oraz składki ZUS, które są potem pomniejszane o wszelkie należne świadczenia publiczne. Z kolei wynagrodzenie netto to kwota, którą pracownik otrzymuje po odjęciu obciążeń składkowych i podatkowych.

Ważnym elementem obliczeń są koszty uzyskania przychodu. Są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Istnieją dwa rodzaje kosztów: zwykłe (250 zł miesięcznie) oraz podwyższone (300 zł miesięcznie), zależnie od miejsca zamieszkania pracownika.

Jaka jest ulga podatkowa?

Ulga podatkowa to kwota wolna od podatku, która może być odliczona od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, jeżeli pracownik złoży deklarację PIT-2. Kwotę wolną od podatku można stosować maksymalnie u trzech płatników i może wynieść od 100 zł do 600 zł, w zależności od rodzaju ulgi.

PIT dla młodych, wprowadzony od 2019 roku, przysługuje automatycznie osobom spełniającym określone kryteria. Natomiast ulgi dla rodziców co najmniej czworga dzieci, osób powracających do kraju i pracujących emerytów zostały wprowadzone od 2022 roku i przysługują na wniosek pracownika. Zwolnienia z PIT obejmują przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Od 2023 roku pracownicy mają możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z pobierania podatku, jeśli przewidują, że ich roczne przychody nie przekroczą 30 000 zł. W takim przypadku wynagrodzenie pracownika nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy, co oznacza, że koszty uzyskania przychodu wyniosą 0 zł.

Jak obliczyć wynagrodzenie na umowie o pracę?

Aby obliczyć wynagrodzenie brutto i netto pracownika, należy przejść przez kilka kroków. Na początku ustalmy wynagrodzenie brutto zgodnie z umową o pracę. Następnie obliczmy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, czyli składkę emerytalną (9,76%), składkę rentową (1,50%) oraz składkę chorobową (2,45%). Odjęcie tych składek od kwoty brutto daje nam podstawę do obliczenia składki zdrowotnej, która wynosi 9%.

Po odjęciu składek społecznych i zdrowotnych od wynagrodzenia brutto, pozostaje nam podstawa do obliczenia podatku dochodowego. Do podstawy tej dodajemy koszty uzyskania przychodu, które wynoszą zwykle 250 zł, a w przypadku podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – 300 zł. Następnie obliczamy podatek, który od lipca 2022 roku wynosi 12% dla dochodów nie przekraczających 120 000 zł. Jeśli dochód przekracza tę kwotę, nadwyżkę opodatkowuje się stawką 32%. Od uzyskanego podatku odejmujemy kwotę wolną od podatku, która jest uwzględniona na podstawie oświadczenia pracownika złożonego w deklaracji PIT-2.

Ostateczne wynagrodzenie netto uzyskujemy, odejmując od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną oraz obliczoną zaliczkę na podatek. W ten sposób otrzymujemy kwotę, którą pracownik otrzyma na rękę.

Kalkulator wynagrodzeń a wynagrodzenie brutto i netto

Wynagrodzenie pracownika w 2023 roku jest podległe różnym składkom i potrąceniom, które mają znaczący wpływ na ostateczną kwotę, jaką otrzymuje pracownik na rękę. Rozliczenia te obejmują składki emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Składki emerytalne stanowią 19,52% wynagrodzenia i są dzielone po równo między pracownika a pracodawcę, każdy płaci 9,76%. Te środki trafiają do ZUS-u, chociaż istnieje opcja wyboru, czy cała kwota zostanie w ZUS-ie czy też część zostanie przekazana do OFE.

Ubezpieczenie rentowe wynosi 8%, z czego pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5%. Ta składka jest odprowadzana do ZUS-u i ma na celu zapewnienie środków na wypadek niezdolności do pracy z powodu renty.

Składka chorobowa wynosi 2,45% wynagrodzenia brutto i jest w całości pokrywana przez pracownika. Ta kwota również trafia do ZUS-u i gwarantuje pracownikowi zasiłek w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby.

Ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% i jest obliczane od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę składek emerytalnych, rentowych i chorobowych. Te środki umożliwiają pracownikowi bezpłatny dostęp do usług publicznej służby zdrowia, co jest kluczowe dla zapewnienia opieki zdrowotnej.