big-K24-min

Nowe JPK CIT i JPK ST – dla kogo?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Aktualności >> Nowe JPK CIT i JPK ST – dla kogo?

Cyfryzacja w relacjach podatnik-organy skarbowe przybiera tempa. Już niedługo wkroczy w kolejny etap. Tym razem będzie on obejmował rozliczenia CIT – czyli podatku od dochodów osób prawnych. Planowane zamiany zaczną obowiązywać prawdopodobnie od 1 stycznia 2025 r. Co warto o nich wiedzieć?

JPK CIT i JPK ST – co to takiego?

W dniu 14 marca 2024 r. resort finansów ruszył z konsultacjami nowo opublikowanych struktur JPK KR PD i JPK ST, a już kilka dni później opublikował nową wersję projektu Rozporządzenia, które wdroży pewne obowiązki w życie. W tym kontekście mowa o JPK CIT i JPK ST. JPK CIT to jednolity plik kontrolny odnoszący się do opodatkowania dochodów osób prawnych. Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie go jako obowiązkowego od 1 stycznia 2025 r. Z kolei JPK ST oznacza strukturę, która zawiera wzór struktury logicznej w zakresie środków trwałych – dotyczy to oczywiście ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe obowiązkowo w formie elektronicznej

Zgodnie z rozwiązaniami, jakie zostały przyjęte w ramach tzw. Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2025 r. obowiązkowe będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Podstawę prawną stanowi tu ustawa o CIT, do której został wprowadzony nowy przepis art. 9 ust. 1c. Stało się tak na mocy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 2105; ost. zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1059. Podatnicy CIT będą musieli prowadzić księgi rachunkowe przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych, a także przesyłać je do naczelnika urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego.

Kto będzie objęty obowiązkiem przesyłania JPK CIT?

Obowiązek przesyłania JPK CIT ma być wprowadzany stopniowo, za lata podatkowe rozpoczynające się po:

 •  31 grudnia 2024 r.

Do przesyłania ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej będą zobligowany podatnicy CIT: – którzy w poprzednim roku podatkowych lub obrotowym uzyskali przychód o wartości przekraczającej równowartość 50 mln euro,

– podatkowe grupy kapitałowe,

 • 31 grudnia 2025 r.

Obowiązkiem JPK CIT zostaną objęci pozostali podatnicy VAT, którzy są zobligowani do przesyłania ewidencji JPK VAT,

 • 31 grudnia 2026 r.

Po tym terminie przesyłanie JPK CIT stanie się obligatoryjne dla wszystkich podatników CIT.

Kto będzie zwolniony z obowiązku przesyłania JPK CIT?

Od powyższych zasad ustawodawca przewidział wyjątki. Zaliczają się do nich podatnicy:

 • którzy prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów,
 • którzy są zwolnieni od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 z wyłączeniem fundacji rodzinnych,
 • o których mowa w art. 27a; chodzi tu o podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 o PIT.

Zakres informacji objętych JPK CIT – co wynika z Rozporządzenia?

Podstawowym zadaniem wcześniej wspomnianego Rozporządzenia jest ustalenie zakresu dodatkowych danych, jakie mają się znaleźć w księgach rachunkowych objętych obowiązkiem JPK CIT. Ponadto celem Rozporządzenia jest określenie sposobu wykazywania tych danych w księgach. Ministerstwo Finansów proponuje zmiany wprowadzające m.in. dodatkowe oznaczenia w strukturze JPK KR – chodzi tutaj o znaczniki, które będą identyfikować konta ksiąg stosowanych przez jednostki zobowiązane.

Z pierwotnie opublikowanej wersji Rozporządzenia wynika, iż podatnicy zobligowani do wysyłania JPK CIT będą musieli uzupełnić księgi rachunkowe prowadzone w formie elektronicznej o szereg informacji takich jak:

 • dane, które pozwalają zidentyfikować kontrahenta podatnika,
 • numer identyfikujący fakturę lub fakturę korygującą w KSeF,
 • stosowne znaczniki identyfikujące konta rachunkowe,
 • dane, które potwierdzają nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, np. numer NIP kontrahenta podatnika,
 • wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym – mowa w tym miejscu np. o kosztach podatkowych niebędących kosztem bilansowym, przychodach niepodlegających opodatkowaniu czy dochodach wolnych od podatku,
 • wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników, którzy są opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek.

Obowiązek JPK CIT – o tym należy pamiętać!

Z uwagi na odroczenie obligatoryjnego KSeF często padają pytania o odroczenie obowiązku JPK CIT. KSeF miał obowiązywać od 1 lipca 2024 r., ale termin ten przesunięto na czas nieokreślony. JPK CIT również był już odraczany i na razie nic nie wskazuje na to, że stanie się to ponownie. Ministerstwo Finansów nie wydało w tej sprawie żadnego oświadczenia. Jeżeli kolejne odroczenie nie nastąpi, to podatnicy nie będą mieli zbyt wiele czasu na to, żeby dostosować swoje systemy informatyczne i księgowe do nowych wymogów.

Udostępnij ten artykuł:
Marysia Janik
Marysia Janik
Artykuły: 40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *