big-K24-min

Prosta umowa najmu lokalu użytkowego – wzór 

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Prosta umowa najmu lokalu użytkowego – wzór 

Prosta umowa najmu lokalu użytkowego może dotyczyć m.in. przestrzeni pod sklep, restaurację, salon kosmetyczny, czy też powierzchni biurowej. Taka umowa powinna posiadać nie tylko obowiązkowe elementy, które będą gwarantowały jej moc prawną, ale też zapisy zabezpieczające i regulujące stosunki między stronami. Jak powinna wyglądać krótka umowa najmu lokalu użytkowego? Wzór przygotujesz w oparciu o podpowiedzi z naszego artykułu.

Dane do umowy najmu lokalu użytkowego 

Jak w każdej umowie, tak i tej dotyczącej najmu lokalu użytkowego, muszą znaleźć się dane stron. Ponieważ porozumienie takie mogą zawrzeć zarówno osoby fizyczne, jak i firmy jednoosobowe, spółki cywilne i kapitałowe, czy jednostki organizacyjne, dla każdej z nich odpowiedni będzie inny zestaw danych do umowy najmu lokalu użytkowego. W przypadku:

 • osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności) – imiona, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu), informacja o jednostce wydania, adres zamieszkania z kodem pocztowym; 
 • reprezentanta firmy (właściciela jdg lub wszystkich wspólników spółki) – wszystkie dane dla osoby fizycznej oraz informacje o prowadzonej działalności, w szczególności nazwa firmy, adres siedziby z kodem pocztowym, NIP i REGON; 
 • osoby prawnej (spółki kapitałowej, akcyjnej, lub jednostki organizacyjnej) – nazwa podmiotu, dane adresowe siedziby, informacja o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS, nazwą sądu rejonowego, numerem i nazwą wydziału gospodarczego KRS.

Określenia miejscowe i czasowe

Bezwzględnie, w każdej umowie najmu lokalu użytkowego musi znaleźć się data i miejsce zawarcia. Już w treści umieszcza się oczywiście także informację o okresie obowiązywania umowy. Warto pamiętać o zastosowaniu w tym miejscu zapisu dotyczącego dnia przekazania kluczy do lokalu, jeśli będzie inny, niż data podpisania umowy. W bardziej skomplikowanych umowach określa się też ramy czasowe przygotowania miejsca do eksploatacji (np. poprzez adaptację), w trakcie którego pobiera się od najemcy niższy czynsz.

Prosta umowa najmu lokalu użytkowego – wzór treści

W treści umowy należy dokładnie opisać przedmiot, której dotyczy. Jest nim oczywiście sam wynajmowany lokal. W każdym wzorze umowy najmu lokalu użytkowego podaje się następujące informacje na temat nieruchomości:

 • oświadczenie wynajmującego o właścicielstwie lub, w przypadku gdy osoba zawierająca umowę nie jest właścicielem nieruchomości, podstawie do działania w imieniu właściciela. Może być to np. powołanie się na pełnomocnictwo, czy umowę świadczenia usług w zakresie pośrednictwa najmu.; 
 • powierzchnia lokalu w metrach kwadratowych, wyrażona liczbowo i słownie; 
 • rozkład lokalu w postaci spisu pomieszczeń, ich przeznaczenia i powierzchni; 
 • wyposażenie lokalu w meble, urządzenia, sprzęty, elementy dekoracyjne, przedmioty wartościowe i inne podlegające zwrotowi przy rozwiązaniu umowy; 
 • numer kondygnacji, na jakiej mieści się lokal w budynku; 
 • numer budynku i adres wraz z kodem pocztowym; 
 • informacje o Księdze Wieczystej, w której ujęty jest lokal – oznaczenie miejscowości sądu prowadzącego księgę, numer wydziału, numer księgi wieczystej
 • oświadczenie o charakterze lokalu i stanie prawnym – niemieszkalnym, nie naruszającym praw osób trzecich, które mogłyby utrudniać wykonywanie umowy, wolnym od wad uniemożliwiających korzystanie z niego. 

Ustalenia dotyczące czynszu i dodatkowych opłat

Prosta umowa najmu lokalu użytkowego powinna zawierać informację o ustalonej wysokości czynszu oraz terminach i sposobie jego wpłat. Kwotę czynszu należy oczywiście dostosować indywidualnie do stanu i przeznaczenia lokalu. Najczęściej stosuje się okrągłą sumę odpowiednią dla regularnych rozliczeń miesięcznych.

UWAGA: Warto przypomnieć, że wysokość czynszu najmu, tak jak i inne wartości liczbowe w treści umowy, należy podawać zarówno liczbowo, jak i słownie.

W treści umowy na lokal użytkowy trzeba uwzględnić, poza czynszem najmu, dodatkowe opłaty – np. za prąd, wodę, śmieci i inne media. Należy ustalić sposób ich rozliczana. Można wybrać np. ryczałt wyrównywany na koniec dłuższego okresu względem faktycznego zużycia w oparciu o spisy z liczników. Istnieje także możliwość bieżącej kontroli zużycia i rozliczania się wg. napływających faktur i rachunków.

W krótkiej umowie najmu lokalu użytkowego powinny znaleźć się też ustalenia dotyczące kaucji – jej wysokości, terminu i sposobu wypłaty. W przypadku, gdy została zapłacona przed zawarciem umowy lub w trakcie, można też umieścić oświadczenie o otrzymanej kaucji z datą i odręcznym podpisem wynajmującego i najemcy.

Warunki najmu

W umowie najmu lokalu użytkowego określa się, w jaki sposób przestrzeń będzie eksploatowana przez najemcę. Lokal często poddaje się przed użytkowaniem adaptacji, czy personalizacji. Bywa, że wiąże się to nie tylko z reorganizacją, czy odświeżeniem jego wnętrza, ale sporym remontem. W treści umowy naświetla się zatem zakres, w jakim najemca może dokonywać zmian w lokalu oraz wskazanie, na jakie musi uzyskać zgodę wynajmującego. 

W przypadku, gdy planowane przez najemcę zmiany są duże, warto też zawrzeć w umowie zapis o częściowym zwolnieniu z czynszu na czas ich dokonywania. Można zastąpić go także oświadczeniem właściciela nieruchomości o chęci partycypacji w kosztach remontu. Jest to forma zadośćuczynienia za osobisty wkład finansowy najemcy w długoterminowe podwyższenie standardu lokalu, które jest korzystne ze strony wynajmującego.

Warunki wypowiedzenia umowy na lokal użytkowy

Oczywiście, jak w każdej umowie, tak i tej dotyczącej najmu lokalu użytkowego, należy zawrzeć opis warunków wypowiedzenia. Powinien zabezpieczać wynajmującego na wypadek niewłaściwego korzystania z lokalu lub niewypłacalności po stronie najemcy. Ten zaś powinien być chroniony przed niedopełnieniem obowiązków wynajmującego w zakresie np. odprowadzania opłat do administracji budynku.

Każdej ze stron umowy najmu lokalu użytkowego należy dać właściwy czas na wypowiedzenie umowy. Najemca powinien otrzymać wystarczający, by spokojnie zorganizować wyniesienie się z lokalu, a wynajmujący – znalezienie nowego najemcy na jego miejsce bez konieczności utrzymywania pustego lokalu.

Tak powinna wyglądać prosta umowa najmu lokalu użytkowego. Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami przygotujesz w kilka minut w dowolnym edytorze tekstu. Umowę możesz sporządzić też w programie do fakturowania i wystawiania dokumentów księgowych takich jak FAKTURA VAT 2024.

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *