big-K24-min

Umowa komisu a kodeks cywilny – czym jest umowa komisowa?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Umowa komisu a kodeks cywilny – czym jest umowa komisowa?

Masz rzeczy na zbyciu, ale nie chcesz lub nie możesz zająć się ich sprzedażą sam?  Chciałbyś zakupić wymarzony samochód lub obraz, lecz brak ci sił na przeszukanie ofert rynkowych? Prawo daje Ci możliwość wykorzystania bardzo przyjaznej dla ciebie umowy komisowej. Przeczytaj, jakie warunki powinieneś spełnić, by na przykład oddać samochód do komisu oraz na co trzeba być przygotowanym podczas transakcji komisowych. Być może umowa komisowa jest właśnie rozwiązaniem Twoich problemów.

Umowa komisu i komitent- co to właściwie jest?

To umowa pomiędzy sprzedającym/kupującym a właścicielem komisu. Rozróżniamy dwa typy umów komisowych: umowę kupna i umowę sprzedaży. Zawarcie takiej umowy umożliwia komisantowi przeprowadzenie transakcji kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie komitenta. Od transakcji, po wykonaniu zlecenia, komisantowi należy się prowizja w ustalonej przez obie strony wysokości od przedmiotów umowy nabytych przez komisanta na rachunek wskazany w umowie. Co ważne, komisant działa w imieniu własnym ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Nienawykłym do terminologii prawniczej objaśniamy kluczowe terminy, związane z transakcją umowy komisowej, bez których znajomości trudno byłoby zrozumieć zawiłości, a następnie efektywnie wykorzystać zalety tej formy prawnej.

Umowa komisowa

Przykłady użycia -na czym polega przewaga prawna umowy komisowej

Komisowa umowa kupna

Jeżeli komisant nabył rzecz na warunkach lepszych niż uzgodnione z komitentem, uzyskana korzyść jest w całości należna komisantowi. Gdyby jednak kupno wiązałoby się z nabyciem za wyższą cenę, komitent może zawiadomić niezwłocznie, że nie wyraża zgody na oznaczenie transakcji jako wykonanej na jego rachunek. Wówczas transakcja obciąża jedynie rachunek komisanta. Co ważne -komitent nie ma prawa żądać zapłacenia różnicy ceny ani odmówić zgody na wyższą cenę, jeśli zlecenie nie mogło być wykonane po cenie ustalonej wcześniej, natomiast zawarcie ostatecznej umowy uchroniło komitenta od szkody.

Komisowa umowa sprzedaży

W przypadku umowy sprzedaży jest podobnie -Jeśli komisant sprzedał ruchomość za niższą cenę niż ustalona jako minimalna, komisant powinien zapłacić różnicę na rzecz komitenta.

Odpowiedzialność komisanta

Jako wykonujący zlecenie, komisant (osoba prowadząca komis) odpowiada za wady sprzedaży na zasadach rękojmi – co znaczy, że komitentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Rozumiemy przez to obligatoryjną odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego. Zwłaszcza w przypadku, gdy o wadzie wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Jednak nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy – o ile umowa z kupującym zawiera takie zapisy. Żeby nie było tak prosto – zawarcie umowy kupna lub sprzedaży z osobą cywilną jest najmniej korzystną dla komisanta opcją, ponieważ w tym przypadku jest zobowiązany ponieść pełną odpowiedzialność za obydwa typy wad. Obowiązkiem komisanta jest więc w każdym przypadku dochowanie należytej staranności przy dokonaniu sprzedaży.

Zabezpieczenie roszczeń komisanta

W celu ochrony praw komisanta związanych z poniesionymi a nieodzyskanymi środkami w związku z pracami nad umową komisową, istnieje ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowiących przedmiot komisu do czasu rozliczenia się z komitentem (własność rzeczy ulega zmianie). W takich przypadkach przyjmujący zlecenie może dysponować przekazanymi mu rzeczami w celu odzyskania poniesionych kosztów lub też -może zaspokoić swoje wierzytelności z tych nabytych na rachunek komitenta. Co więcej, ma wówczas pierwszeństwo przed innymi wierzycielami komitenta.

W przypadku przedawnienia roszczeń -zastosowanie mają ogólne zasady, co oznacza, że roszczenia przedawniają się z upływem sześciu lat. Nie dotyczy to jednak przedawnienia roszczeń komisanta -wówczas termin ten wynosi jedynie trzy lata.

Umowa komisu -rozliczenie wynagrodzenia

Po zakończeniu transakcji komisant wydaje komitentowi wszystko, co zdołał uzyskać, w szczególności jego obowiązkiem jest przelanie wierzytelności, nabytych na rachunek komitenta czy też przekazanie nabytej rzeczy. W zamian uzyskuje prawo do prowizji. Zdarza się, że zlecenie komisowe jest podzielona na części, co powoduje także częściowe rozliczanie się obu stron. Jako zabezpieczenie komisanta dodać należy, iż w przypadku, gdyby sama umowa nie doszła do skutku z przyczyn powiązanych z komitentem, prawem komisanta jest żądanie prowizji mimo braku wywiązania się z umowy.

Wypowiedzenie umowy komisowej i wygaśnięcie umowy komisu

W szczególnych przypadkach i komisant, i komitent mogą wypowiedzieć wspólną umowę. Przyjrzyjmy się warunkom wypowiedzenia umowy komisowej w zależności od strony umowy.

Wypowiedzenie umowy przez komitenta:

 • może być przeprowadzone w każdym momencie trwania umowy,
 • pociąga za sobą obowiązek zwrócenia komisantowi wydatków, które ten poniósł w celu realizacji umowy,
 • w przypadku umowy podzielonej na części -konieczne jest uregulowanie wypracowanego wynagrodzenia,
 • gdyby wypowiedzenie nie miało wyraźnej przyczyny, komitent powinien naprawić szkodę komisantowi.

Wypowiedzenie umowy przez komisanta:

 • możliwe w każdym czasie,
 • wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za związaną z tym szkodę na rzecz komitenta.

Warto zapamiętać, że uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych dla obu stron powodów nie można się zrzec -co ułatwia postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Z kolei stosunek komisu wygasa z reguły po jej wykonaniu.

Umowa komisowa a cywilna umowa sprzedaży, ich konstrukcja prawna – podobieństwa i różnice

Do podobieństw zaliczyć należy:

 • obecność zlecającego i przyjmującego zlecenie,
 • ustalone wynagrodzenie,
 • brak pośredników.

Z kolei różnice to:

 • przedmiot umowy komisowej dotyczy jedynie rzeczy ruchomych, podczas gdy umowa cywilnoprawna może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomych,
 • podczas zawarcia umowy komisu przyjmujący zlecenie (czyli komisant) wykonuje pracę na rachunek zlecającego, niemniej jednak we własnym imieniu. Natomiast pracujący w ramach umowy cywilnej wykonuje zlecenie na rachunek i w imieniu zlecającego,
 • prawa i obowiązki związane z wykonywanym kontraktem dotyczą osoby komitenta. Samo przejście własności to czynność zawarta jedynie pomiędzy komitentem a sprzedawcą lub nabywcą.

Sam zdecyduj, która forma umowy jest dla Ciebie bardziej korzystna – być może będzie to umowa komisu.

Podsumowanie

Rynek oferuje wiele możliwości. Poznaliśmy dziś jedną z ciekawszych i jednocześnie najczęściej stosowanych umów kupna-sprzedaży. W zabieganym świecie obecność pośrednika, który na naszych warunkach wykona transakcję bez zbędnego zajmowania głowy, jest czymś nie do przecenienia. Mamy nadzieję, że opisane wyżej charakterystyczne cechy transakcji komisowych pomogą w wyborze optymalnej ścieżki dla twojej wymarzonej transakcji. Powodzenia!

Udostępnij ten artykuł:
zlotympiorem
zlotympiorem
Artykuły: 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *