big-K24-min

VAT 2023: Ważne zmiany w WDT od 1 stycznia 2023 r.

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> forma prawna firmy >> VAT 2023: Ważne zmiany w WDT od 1 stycznia 2023 r.

WDT od 1 stycznia 2023 r. czekają istotne zmiany. Dotyczą one m.in. sposobu wykazywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ewidencji. Sprawdź, co nowego wprowadzi SLIM VAT 3 i jak od nowego roku spełnić warunki do objęcia transakcji WDT stawką 0% VAT.

Kiedy WDT podlega stawce 0% VAT

Aby wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlegała opodatkowaniu stawką 0% VAT, muszą zostać spełnione określone warunki. Zostały one wymienione w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT – dotyczą zarówno statusu podatnika, jak i jego nabywcy. Zgodnie z tym przepisem, WDT podlega stawce 0% VAT, jeśli:

  • Nabywca towaru posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi;
  • Podatnik posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przy czym dowody te musi posiadać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy;
  • Podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozliczamy odmiennie od transakcji krajowej. Istotna jest też kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego – następuje to z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towarów.

 

Wykazanie WDT w ewidencji

WDT od 1 stycznia 2023 r. będziemy wykazywać w ewidencji inaczej niż do tej pory. W obecnym stanie prawnym przepisy ustalają dość skomplikowany sposób wykazywania dostawy, jeśli podatnik nie spełni warunku związanego z posiadaniem wymaganej dokumentacji (patrz punkt 2 z wyżej wymienionych).

Jeśli podatnik takiej dokumentacji nie posiada, musi dla danej dostawy towarów zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla transakcji krajowej, np. 23%. W ewidencji ujmuje ją za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub za okres następny (rozliczenia kwartalne).

W praktyce zdarza się, że dokumenty takie zostają dostarczone podatnikowi z opóźnieniem. Przepisy nie pozbawiają go całkowicie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT. Gdy już uzyska potrzebną dokumentację, dokonuje korekty ze stawką 0%. Transakcję wykazuje w rozliczeniu za okres, w którym została dokonana.

 

WDT od 1 stycznia 2023 r. – ujmowanie w ewidencji

Obecnie obowiązujące przepisy i opisana powyżej procedura nie tylko wzbudzają wątpliwości interpretacyjne polskich przedsiębiorców dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale też wywołują problemy formalne. Zdarza się bowiem, że różne są okresy rozliczeniowe, w których dokonano dostawy i w których powstał obowiązek podatkowy. Nieraz różnice te wynoszą nawet kwartał.

WDT od 1 stycznia 2023 r. będzie znacznie prostsze w rozliczaniu. Przedsiębiorca będzie mógł wykazać lub skorygować transakcję wewnątrzwspólnotową w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym powstał obowiązek podatkowy. Takie przepisy nie budzą wątpliwości interpretacyjnych i znacznie upraszczają procedurę ujmowania w ewidencji transakcji WDT.

Warto przy tym podkreślić, że wywóz towarów z terytorium kraju można określić mianem transakcji WDT tylko wtedy, gdy dostawa spełnia warunki określone w art. 7 ustawy o VAT.

Zmiany w WDT od 1 stycznia 2023 r. zostały określone w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Ten nowy akt prawny ma wprowadzić także inne modyfikacje w przepisach podatkowych, dlatego warto być na bieżąco z planami ustawodawcy.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *