big-K24-min

Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty? 

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty? 

Wezwanie do zapłaty, nazywane też ponagleniem czy monitem, to dokument przy pomocy którego wierzyciel powinien wyrazić chęć polubownego rozwiązania sprawy z dłużnikiem. Odpowiedź na wezwanie do zapłaty zależy więc od tego, czy ten chce przyjąć warunki spłaty zaproponowane wierzyciela, czy zaproponować własne. Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty w zależności od tego, co chce się wynegocjować z wierzycielem? Podpowiedź znajdziesz w artykule. 

Odwołanie od wezwania do zapłaty, które jest nieważne 

W przypadku, kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne, na przykład z powodu:

  • przedawnienia roszczenia;
  • tego, że wezwanie dotyczy należności już uregulowanej
  • przesłania do nieodpowiedniej osoby (która nie jest dłużnikiem); 
  • bezzasadności roszczenia (braku odniesienia do żadnej umowy, regulacji, przepisów i przesłanek prawnych); 

zastosowanie ma tzw. odwołanie od wezwania do zapłaty, które podważa sam fakt istnienia długu i/lub możliwości jego dochodzenia. Taka odpowiedź na wezwanie do zapłaty powinna zawierać uzasadnienie, w którego treści należy podać przyczynę uznania dokumentu za nieważny. W przypadku, gdy jest nią: 

  • przedawnienie roszczenia – należy podać podstawę prawną, w oparciu o którą je stwierdzono; 
  • opłacenie należności – trzeba wskazać, kiedy i w jaki sposób dokonano wpłaty oraz dołączyć potwierdzenie uregulowania należności, np. w postaci pokwitowania przelewu; 
  • niewłaściwy adresat wezwania – należy uzasadnić, dlaczego dłużnik nie uznaje długu za własny i dołączyć dowody, które zwalniają go z odpowiedzialności za spłatę należności; 
  • bezzasadność roszczenia – tutaj także należy wskazać, czemu nie uznaje się roszczenia za zasadne, najlepiej podając odpowiednią podstawę prawną. 

Takie odwołanie od wezwania do zapłaty najlepiej przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na tzw. żółtej książeczce), korzystając z danych adresowych podanych na dokumencie. 

Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty? 

Jeśli wezwanie do zapłaty jest ważne i zasadne, ale dłużnik nie jest w stanie dostosować się do wskazanego w nim terminu spłaty zadłużenia, warto podjąć próbę negocjacji z wierzycielem. Chcąc polubownie załatwić sprawę, można sporządzić pisemną odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Poniżej podpowiadamy, jakie elementy powinno zawierać takie pismo. 

Elementy formalne wezwania

Na odpowiedzi na wezwaniu do zapłaty należy umieścić dane dłużnika i wierzyciela oraz wszystko, co ma odniesienie do konkretnego wezwania i należności. Może być to np. data jego otrzymania i wystawienia, numer wezwania, a także numer nieopłaconej faktury czy też konta klienta, na którym odnotowano zadłużenie. Pismo może posiadać nagłówek “Odpowiedź na wezwanie do zapłaty” lub taki, który sugeruje, w jaki sposób dłużnik chce rozwiązać sprawę, np. “Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty”. 

Propozycja rozwiązania sprawy 

Kolejne, co musi znaleźć się w treści odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, to propozycja rozwiązania sprawy. Jeżeli dłużnik chce zmniejszyć kwotę należności, czy też ją umorzyć, musi podać podstawę prawną dającą przesłanki ku możliwości skorzystania z takiego rozwiązania.

Wniosek o rozłożenie spłaty na raty

Jeśli dłużnik chce rozłożyć zadłużenie na raty, powinien wskazać, jakiej wysokości, ile i jak często płatne. Tego typu odpowiedź na wezwanie do zapłaty warto sporządzić z prawnikiem, który będzie wiedział, do jakich regulacji prawnych się odnieść. 

Uzasadnienie

Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty, by została pozytywnie rozpatrzona przez wierzyciela? Należy przede wszystkim sporządzić odpowiednie uzasadnienie swojej prośby. Najczęściej opisuje się w nim, dlaczego nie jest się w stanie spłacić zadłużenia, co wymaga też potwierdzenia trudnej sytuacji materialnej, np. w postaci zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach od pracodawcy czy z opieki społecznej. W uzasadnieniu, które powinna zawierać odpowiedź na wezwanie do zapłaty można powołać się także na trudną sytuację rodzinną, która może stanowić przesłankę do umorzenia niektórych należności.

Podsumowanie: Wezwanie do zapłaty i co dalej? 

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty należności i nie wiesz, co z tym zrobić? W tej sytuacji masz tak naprawdę kilka możliwości do wyboru. Możesz sprawdzić, czy da się podważyć ważność dokumentu. Jeśli tak, powinieneś napisać odwołanie od wezwania do zapłaty, w którym wskażesz, na jakiej podstawie (w oparciu o jaki przepis prawny) uznałeś je za nieważne. Jeśli wierzyciel będzie musiał przyznać Ci rację, uchylisz się tym sposobem od konieczności spłaty należności.

Jeżeli zaś nie masz takiej możliwości, możesz napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty z propozycją rozłożenia zadłużenia na raty czy też umorzenia jego części lub naliczonych odsetek. W takim wezwaniu do zapłaty należy uzasadnić brak możliwości spłaty na warunkach proponowanych przez wierzyciela i zaproponować wstępny harmonogram spłat zadłużenia, tj. liczbę, wysokość i częstotliwość opłacania rat. Do dokumentu należy dodać załączniki potwierdzające trudną sytuację materialną lub rodzinną oraz inne mające znaczenie w sprawie. 

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *