big-K24-min

Storno czarne i czerwone – czym się różnią?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Noty i dokumenty księgowe >> Storno czarne i czerwone – czym się różnią?

Storno czarne i czerwone to sposób na korygowanie błędów w księgach rachunkowych. Pozwala uniknąć nieestetycznych skreśleń, a przy tym zachować rzetelność i prawidłowość prowadzonych ksiąg. Sprawdź, czym różni się storno czarne od czerwonego i jak stosować je w praktyce.

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

W dobie powszechnej cyfryzacji w zarządzaniu księgowością znacznie pomagają funkcjonalne programy dla firm. Jednak nawet najlepszy system nie zawsze zapobiegnie błędom wynikającym z czynnika ludzkiego. Jednocześnie przepisy ustawy o rachunkowości wskazują na konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i kompletny, zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami.

W praktyce spełnienie tych zasad wymaga od księgowego bieżącego ujmowania wszystkich operacji gospodarczych oraz korygowania wszystkich błędów, które w toku tej pracy zostaną zidentyfikowane.

Jak skorygować błędy w księgach rachunkowych?

Błędy w księgach rachunkowych to wszelkie zapisy na kontach księgowych niezgodne z rzeczywistością, operacje pominięte lub zdublowane, ujęte na niewłaściwych kontach, zapisane po błędnych stronach itp. Do korygowania takich pomyłek służy storno czarne i czerwone. To prosty, a przy tym znaczący i mający moc formalną zapis w księgach, dzięki któremu możliwe staje się wyeliminowanie zaistniałych nieprawidłowości.

Dużą zaletą storna czarnego i czerwonego jest zachowanie ciągłości numeracji zapisów oraz pełnej ich historii. Dzięki temu pomimo błędu księgi rachunkowe pozostają przejrzyste, a zaistnienie błędu i fakt skorygowania go – oczywisty dla każdej osoby mającej dostęp do księgi.

Czym jest storno czarne?

Storno czarne zakłada użycie liczb dodatnich w zapisie korygującym. Taką korektę należy wprowadzić na tych samych kontach, na których znajduje się operacja wymagająca korekty, jednak po przeciwnych stronach.

Czym jest storno czerwone?

Storno czerwone zakłada użycie w zapisie korygującym liczb ujemnych. Zapis ten należy dodać na tych samych kontach i stronach. Storno czerwone zachowuje czystość zapisów. Przyczynia się też do poprawy obrotów i sald. Dzieje się tak, ponieważ kwota ujemna pomaga zredukować błąd. Dzięki temu po przeprowadzeniu korekty salda są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Storno czarne a storno czerwone – czym się różnią?

Oprócz opisanych powyżej oczywistych różnic pomiędzy stornem czarnym a czerwonym, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Storno czarne eliminuje wpływ nieprawidłowej operacji na bilans kont. Jednak powoduje też zniekształcenie ich obrotów – w mniejszym lub większym stopniu.

Powyżej opisana różnica sprawia, że storno czarne jest rzadziej używane w praktyce niż czerwone. To drugie doskonale sprawdza się przy eliminowaniu błędów na kontach wynikowych. Storna czarnego z kolei nie zaleca się w odniesieniu do kont umieszczanych w sprawozdaniach finansowych oraz wykorzystywanych w obliczaniu wskaźników ekonomicznych.

Mimo to warto znać oba rozwiązania, ponieważ w różnych sytuacjach obie metody mogą okazać się przydatne.

Storno czarne to nie wszystko – czym jest storno całkowite i częściowe?

Istnieje jeszcze jeden podział: na storno całkowite i częściowe. W stornie całkowitym korekta jest równa błędnej operacji. Pozwala ono zredukować cały wpływ takiego zapisu na konta, dlatego najczęściej znajduje zastosowanie przy korygowaniu operacji na niewłaściwych kontach, zaksięgowanych dwukrotnie lub przez pomyłkę. Z kolei storno częściowe wykorzystywane jest przy korygowaniu operacji przeprowadzonych na prawidłowych kontach, ale w nieprawidłowych kwotach.

Storno całkowite i częściowe występują w zakresie zarówno strona czerwonego, jak i czarnego.

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 47

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *