big-K24-min

Wydanie towarów a obowiązek podatkowy

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Wydanie towarów a obowiązek podatkowy

Dostawa towarów czy moment wykonania usługi od 1 stycznia 2014 roku będzie kluczowym momentem, bowiem będzie rozpoczynał bieg okresu, w którym podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT. 2014 rok jest rokiem dużych zmian w ustawie o VAT, związanych z jej nowelizacją. Kiedy w związku z tym będzie powstawał obowiązek podatkowy w podatku VAT po nowym roku?

Dostawa towarów czyli?

Od 1 stycznia 2014 roku ulegają zmianie zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Mianowicie, obowiązek ten pojawi się w terminie dokonania dostawy towarów lub w momencie wykonania usługi. Pod pojęciem dostawa towarów należy rozumieć moment przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W ten sposób ustawodawca dokonując nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, uniezależnił moment powstania obowiązku podatkowego od daty wydania towaru. Wydanie towarów nie jest na gruncie prawa podatkowego tym samym co dostawa towarów.

Według art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa, prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.”

Obowiązek podatkowy przy dostawie towarów

W znowelizowanej ustawie o VAT wprowadzona została w art. 19a ust. 1 generalna zasada, że obowiązek podatkowy powstawać będzie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Zgodnie z nową ustawą o VAT, której zasady zaczynają obowiązywać po nowym, 2014 roku, obowiązek podatkowy w podatku VAT przy dostawie towarów powstanie w momencie:

1. Otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
o Wydania towarów w ramach umowy komisu,
o Przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
o Dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów – wyłącznie w zakresie otrzymanej kwoty.
2. Otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, które wpływają bezpośrednio na cenę towarów – wyłącznie w zakresie otrzymanej kwoty,
3. Wystawienia faktury z tytułu dostawy książek drukowanych (PKWiU ex. 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex. 58.14.1),
4. Otrzymania zaliczki, zadatku, raty, wkładu budowlanego, mieszkaniowego lub innej całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru,
5. Wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności, jeśli chodzi o dostawę energii elektrycznej, cielnej lub chłodniczej oraz gazu ziemnego.

Chcesz zawsze poprawnie wystawiać faktury? Nasz program do faktur umożliwia korzystanie z najnowszych standardów.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *